logo


image


ICSA’s Achievement 2012

Soumyadeep, IRPS
Amrita, IDAS
Diana, IRTS
Aparajita, IPS
Indira, IPS
Harssh, IPS

Faculty

Sahana Ghosh, M.A. (J.N.U.); M.Phil (DSE)

Saikat Sinha Roy, M.Sc. (Cal); M. Phil; Ph.D (J.N.U.)

Sandeep Bhatt, LLM. Ph.D. (Cal)

Sandip Mondal, M.A; Ph.D (Cal)

Sanjit Chakraborty, LLM

Saswati Mookherjee, Ph.D.

Shameek Sen, B.Sc. LLB (Hons); LLM. M.Phil

Shankha Priya Guha, M.Sc; Ph.D (Cal)

Sharmistha Chatterjee M.A. Ph.D (Cal)

Shibasis Chatterjee, M.A.; Ph.D. (J.U.)

Shreela Roy M.A. (JU)

Shuvendu Majumder, MBA; Ph.D (Burdwan Univ.)

Souvik Mukhopadhyay, M.A. Ph.D (Viswa Bharati)

Subha Ray, M.Sc; Ph.D (Cal)

Subhas Ranjan Chakraborty, M.A. (Cal)

Suchandra Ghosh, M.A.; Ph.D (Cal)

Swasti Mondal, M.A. Ph.D (Cal)

Previous Page 2